Trang thông tin điện tử

Giới thiệu về Trang Thông tin điện tử TRT

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-TU ngày 04/12/2008 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 11a/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2009; thực hiện chương trình trọng điểm Công nghệ thông tin theo kế hoạch của UBND tỉnh năm 2009, Ban Giám đốc Đài chủ trương xây dựng một trang báo điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế để thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại của tỉnh cho bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Mục đích của Website

Nhằm thiết lập phương tiện hiện đại để phổ biến một cách đầy đủ, kịp thời thông tin chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội...của tỉnh để phục vụ nhu cầu thông tin của người đọc. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ nhân dân thông qua khả năng cung cấp, phổ biến thông tin nhanh và có hệ thống hơn gắn liền với nội dung: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là kênh thông tin tuyên truyền quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, ngay từ đầu năm 2009, kế hoạch thực hiện website đã được triển khai. Từ tháng 3 năm 2009, Đài đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin của Tỉnh xây dựng nội dung, cấu trúc website. Ngày 15/04/2009, Ban chỉ đạo và Ban biên tập website được thành lập và bắt tay ngay vao công tác chuẩn bị nội dung. Sau một thời gian làm việc  tích cực, đến nay, nội dung của Website cơ bản đã hoàn thành.

Nội dung của Website

- Nội dung chính: 

  • Thừa Thiên Huế 24h
  • Việt Nam - Thế giới
  • Huế - Xưa & Nay
  • Phóng sự ngắn
  • Phóng sự - Phim tài liệu 
  • Nối nhịp nghĩa tình

- Các chuyên trang, chuyên mục khác

  • Trang Truyền hình địa phương
  • Chuyển đổi số
  • Dạy học trên truyền hình
  • ...

- Phát thanh trực tuyến

- Truyền hình trực tuyến

- Phát thanh, truyền hình theo yêu cầu

Trong tương lai không xa, hy vọng Website TRT sẽ trở thành tờ báo điện tử của tỉnh, là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế. Tờ báo sẽ là một cầu nối mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, các tổ chức kinh tế - xã hội; quảng bá hình ảnh của đất nước- con người Thừa Thiên Huế rộng rãi với bạn bè trong nước, quốc tế trong thời đại thông tin Internet . Việc hình thành thêm trang web của Đài là một công cụ truyền thông đa phương tiện. Trên website, bạn đọc không những truy cập thông tin bằng ngôn ngữ viết mà còn có thể nghe đài và xem phim, xem videoclip về những vấn đề liên quan đến những nội dung thông tin đó. Có thể nói, đây là một trong 3 tờ báo của Đài: Báo nói, báo hình và báo điện tử, phấn đấu từng bước góp phần tăng nguồn thu cho Đài.